Historia

Pomysł powstania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasku zrodził się w 1996 r. To dzięki staraniom ówczesnych władz miasta – przewodniczącego rady Jarosława Olszewskiego oraz burmistrza  Andrzeja Owczarka –  został sfinalizowany.

1 sierpnia 1996 r. została podpisana umowa między Miastem i Gminą Łask, którą reprezentowali burmistrz  Andrzej Owczarek, z-ca burmistrza Grzegorz Ciebiada i skarbnik gminy Marianna Zgondek, a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, reprezentowanym przez kierownika Annę Martynowską oraz głównego księgowego Elżbietę Łubisz. W umowie tej Gmina Łask zobowiązała się do wynajęcia pomieszczeń dla mającego powstać Warsztatu Terapii Zajęciowej w budynku przy ul. Kościuszki 14 o łącznej powierzchni 260 m². Gmina wyraziła również zgodę na adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.


Uroczyste otwarcie WTZ w Łasku w maju 1998 r.

W następnej kolejności przystąpiono do bardziej szczegółowych zadań. 5 listopada została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy – Wojewódzkim Ośrodkiem do Spraw Zatrudniania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Sieradzu i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łasku. W dokumencie tym szczegółowo określono zasady tworzenia, finansowania i działalności placówki.

Kiedy wszystkim formalnościom stało się zadość, przystąpiono do adaptacji budynku. Prace trwały dość długo, ponieważ należało przystosować pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych, m.in. usunąć wszelkie bariery architektoniczne, zamontować windę schodową, a następnie sale terapeutyczne pomalować oraz wyposażyć w odpowiedni sprzęt. We wszystkie te prace zaangażowani byli pracownicy ośrodka z ówczesną panią kierownik MGOPS w Łasku Anną Martynowską na czele, ponieważ warsztat powstał w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Warsztat Terapii Zajęciowej otworzył swoje podwoje w maju 1998 r. Placówka zajęła jedno pomieszczenie na parterze oraz trzy sale na piętrze. Część pomieszczeń dzieliła z funkcjonującym już w budynku Środowiskowym Domem Samopomocy.

Do zajęć terapeutycznych przystąpiło 20 niepełnosprawnych uczestników. Otrzymali oni do dyspozycji 4 pracownie (komputerową, plastyczną, krawiecko-dziewiarską, gospodarstwa domowego) oraz dobrze wyposażoną salę rehabilitacyjną. Wszystkie koszty adaptacji oraz wyposażenia ośrodka pokrył Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który zakupił również samochód do przewozu podopiecznych.


Pierwsze urodziny WTZ w Łasku

20 listopada 1998 roku doszło do podpisania kolejnej umowy między WUP – WOZiRON z siedzibą w Sieradzu i PFRON w Warszawie, Oddział w Sieradzu, zgodnie z  którą PFRON w Sieradzu przejął zobowiązanie finansowania działalności WTZ. To zobowiązanie nie trwało jednak długo. W roku 1999, wraz ze zmianami administracyjnymi w kraju i powstaniem powiatów, PFRON 29 stycznia podpisał kolejną umowę, tym razem z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku. Tej jednostce przekazał zobowiązania finansowe. Szczegółowe cele i zadania warsztatu określone są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej[1].

Obecnie, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych[2], maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 90% tych kosztów, natomiast pozostałe 10% kosztów finansuje Powiat Łaski. Pomoc finansową na pokrycie tzw. kosztów rzeczowych otrzymujemy również od Gminy Łask.

Od 19 grudnia 2011 roku warsztat powiększył liczbę uczestników o 3 kolejne osoby.

Od maja 1998 r. do maja 2012 r. z rehabilitacji i terapii korzystały 32 osoby, które w dłuższym lub krótszym czasie były uczestnikami zajęć w naszej placówce.

[1] DzU z 2004 r. nr 63, poz. 587.   [2] DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.